ISO 26000 är en vägledande standard för socialt ansvarstagande. I begreppet ligger alla aspekter av ansvarstagande. Standarden täcker in allt från förhållandet till jämställdhet, arbete mot diskriminering, syn på arbetsvillkor, barnarbete, exploatering av människor och naturresurser samt andra aspekter som driver organisationen till en mer hållbar position.

Viktiga punkter i standarden tar upp:

Samhällsengagemang – på vilket sätt en organisation kan bidra till en positiv utveckling i sitt lokalsamhälle.

Lokalsamhället i det lilla formatet

Verksamhetsmetoder – hur kan organisationen delta i det offentliga på lika villkor, med ett ansvarsfullt uppförande och i detta arbete motverka mutor och korruption.

Konsumentfrågor – beskriver hur organisationen förhåller sig till god marknadsföringssed, skyddar konsumenters hälsa, löser tvister, skyddar integritet samt hur man hanterar sårbara konsumenters behov.

Arbetsvillkor – täcker organisationens arbete med rekrytering och befordran av personal, rutiner för disciplinära frågor och processer för att lösa konflikter, omplacering av medarbetare, uppsägning, kompetensutveckling, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö (även hygien).

Mänskliga rättigheter – en hörnsten i denna standard. Standarden anger ”Även om de mänskliga rättigheterna vilar på förhållandet mellan staten och enskilda individer, är det allmänt erkänt att icke-statliga organisationer kan inverka på individers mänskliga rättigheter, och därmed har ett ansvar att respektera dem.” Organisationen ska förstå sin roll och sitt inflytande på detta område.

Verksamhetsstyrning och ledning – på vilket sätt organisationen säkerställer att man har arbetssätt, rutiner och policydokument samt kontroller med syfte att leva upp till de krav som man identifierat.